20 de abril de 2008

Si á nosa lingua | Sí a la nostra llengua


Media_httpfarm1static_ojhij


Foto de luistxo eta marije

Ai, autora luguesa, tal descomunal distorsión da realidade faime sufrir pola túa saúde.


Un supoñer:


Nova Lei de Normalización lingüística:

Artigo 1.- Arrinconar ao castelán da vida social e cultural galega.
Artigo 2.- Demonizar a quen non empregue habitualmente o galego.
Artigo 3.- Considerar estranxeiros na súa propia terra ás persoas que escollan o castelán como vehículo de expresión.
Artigo 4.- Eliminar da vida pública galega un idioma que falan catrocentos millóns de persoas.
Artigo 5.- Privar aos galegos de manexar dúas linguas.
Artigo 6 (tamén coñecido como o despiporre).- Impulsar a limitación das liberdades individuais.


E todo isto por promover un 50/50 nas escolas! Ou sexa, por propoñer unha solución de igualdade para un problema de desigualdade!

Dicía o chiste:

-Bailas?


-Non


-Pois logo de foder nin falamos.


Os amigos e amigas de Galicia Bilingüe e derivados teñen unha táctica clara: ataquemos furibundamente o 50/50. E así, efectivamente, de diglosia e discriminación positiva xa nin falamos.


Pois non. Falo de diglosia e da necesaria discriminación positiva para o galego. Falo de que o galego non está nos proxectos de final de carreira, porque ser enxeñeiro/a e escribir en galego aínda son incompatíbeis. E falo de que se oio un rapaz novo nunha cidade galega falando galego, mordo os beizos para comprobar que estou desperto. E falo, si, da decepción que produce o BNG no que respecta a políticas decididas polo avance da nosa lingua.


Falo disto porque estou canso de verme envolto nos debates que a eles lles interesa. Farto da vella táctica do medo. Se teñen medo, que se protexan do inglés.


El gallec tindrà mil primaveres més. Els extintors de llengües fracassaran.


Ai, autora luguesa, tal descomunal distorsió de la realitat em fa patir per la teva salut.


Per exemple:


Nova Llei de Normalització lingüística:


Article 1.- Arraconar el castellà de la vida social i cultural gallega.
Article 2.- Demonitzar aquell que no faci servir habitualment el gallec.
Article 3.- Considerar estrangers a la seva pròpia terra les persones que triin el castellà com a vehicle d'expressió.
Arcicle 4.- Eliminar de la vida pública gallega un idioma que parlen quatrecents milions de persones.
Article 5.- Privar els gallecs de conéixer dues llengües.
Article 6. (també conegut com l'espatarre) - Impulsar la limitació de les llibertats individuals.

I tot plegat per promoure un 50/50 a les escoles! O sigui, per proposar una solució d'igualtat per a un problema de desigualtat!

Deia l'acudit:

-Balles?


-No


-Llavors de follar no cal ni que en parlem.


Els amics i amigues de Galicia Bilingüe i derivats tenen una tàctica clara: ataquem furibundament el 50/50. I així, efectivament, de diglosia i discriminació positiva ja no cal ni que en parlem.


Doncs no. Parlo de diglòsia i de la necessària discriminació positiva per al gallec. Parlo del fet que el gallec no es troba als projectes de final de carrera, perquè ser enginyer/a i escriure en gallec encara són incompatibles. I parlo de que si sento un noi jove a una ciutat gallega paralant gallec, em mossego els llavis per a comprovar que estic despert. I parlo, si, de la decepció que em produeix el BNG pel que fa a polítiques decidides per a l'avenç de la nostra llengua.


En parlo perquè estic cansat de veure'm ficat als debats que a ells els interessen. Parlo de la vella tàctica de la por. Si tenen por, que es protegeixin de l'anglès.


O galego terá mil primaveras máis. Os extintores de linguas fracasarán.


Actualización | Actualització


Galicia Bilingüe oponse ao 50/50. É para mexar coa risa.


Galicia Bilingüe s'oposa al 50/50. És per a pixar-se de riure.


 


 

Ningún comentario:

Publicar un comentario