16 de abril de 2008

O novo | El nou Secretario de Estado de Universidades


Media_httpwwwaepcatim_zfcwf


En declaracións a La Vanguardia, o flamante secretario de Estado de Universidades afirma que o seu nomeamento é un "espaldarazo" á súa concepción da universidade, na liña que a liga coa investigación e a empresa. Empresa. Empresa. Empresa.

Mesmo os alumnos máis desinformados coñecémolo como o home que chantou o Espacio Movistar no patético descampado aínda hoxe coñecido como La Condomina. Iso si que é integración coa empresa. Empresa. Empresa. Empresa.

Argumentan que na UB faltan cartos, e este é un bo xeito de conseguilos. Teñen razón. A Universidade practica o oficio máis antigo do mundo. O cliente, satisfeito, paga coa calderilla que lle molesta no peto.

Nada novo no ""Parc"" de Bederrida. Non sabedes cant@s motoristas me preguntaron nos últimos tempos onde estaba ese parque, que chegaban tarde ao concerto. E é que non hai parque. É un cemiterio de coches e miserias. Ao seu carón, o Cementiri de Les Corts, un edén.

Agora o rector exportará o modelo a todo o Estado. Noraboa.

Propoño que o Secretario de Estado cree unha tarifa "Mis 5" para que poidamos escoller cinco asignaturas con tarifa reducida de matrícula. Na letra pequena, case ilexíbel, veremos que o resto de materies custarán o triplo do actual, mais iso tanto ten, que para iso é letra pequena.

A AEP xa falou disto en decembro: http://www.aep.cat/IMG/pdf/EspacioMovistar.pdf

En declaracions a La Vanguardia, el flamant secretario de Estado de Universidades afirma que el seu nomenament és un "espaldarazo" a la seva concepció d'universitat, en la línia que la lliga amb la investigació i l'empresa. Empresa. Empresa. Empresa.

Fins i tot els alumnes més desinformats el coneixem com l'home que va plantar l'Espacio Movistar al patètic descampat encara avui conegut com La Condomina. Això sí que és integració amb l'empresa. Empresa. Empresa. Empresa.

Argumenten que a la UB falten diners, i aquesta n'és una bona manera d'aconseguir-los. Tenen raó. La Universitat practica l'ofici més antic del món. El client, satisfet, paga amb la calderilla que li molesta a la butxaca.

Res nou al ""Parc"" de Bederrida. No sabeu quants i quantes motoristes m'han preguntat en els últims temps on era aquell parc, que arribaven tard al concert. El parc no hi és. És un cementiri de cotxes i misèries. Al seu costat, el Cementiri de Les Corts, un edèn.

Ara el rector exportarà el model a tot l'Estat. Enhorabona.

Proposo que el Secretario de Estado crei una tarifa "Mis 5" per a que podem triar cinc assignatures amb tarifa reduida de matrícula. A la lletra petita, gairebé il·legible, veurem que la resta de matèries costaran el triple que abans, però això tant és, que per a això és la lletra petita.

La AEP en va parlar al desembre: http://www.aep.cat/IMG/pdf/EspacioMovistar.pdf

Actualización | Actualització:

Todo o meu respecto para as prostitutas. Ningún para os puteiros.

Tot el meu respecte per a les prostitutes. Cap per als puters.


Ningún comentario:

Publicar un comentario