6 de novembro de 2007

Oito deportes | Vuit esports


Media_httplh4googleco_idvnd1. Ciclismo urbano, con bicicleta de máis de dez anos, de barra baixa para previr a infertilidade, con cadeados de máis valor que a bici en si mesma, e baixo o risco de que un conductor che dedique o apelativo agarimoso de "Gilipollas!" sen ningún motivo aparente.

1. Ciclisme urbà, amb bicicleta de més de deu anys, de barra baixa per a prevenir la infertilitat, amb candaus de més valor que la bici en si mateixa, i sota el ric que un conductor et dediqui l'apelatiu l'apel·latiu carinyós de "Gilipollas!" sense cap motiu aparent.


2. Marcha atlética, con mallas longas, dúas camisolas, chaqueta de chándal e luvas, esvarando polo carril bici da Ronda de Fingoi, xeado, mentres comeza a nevar.

2 . Marxa atlètica, amb mallees llargues, dues samarretes, xaqueta de xandal i guants, relliscant pel carril bici de la Ronda de Fingoi, gelat, mentre comença a nevar.


3. Natación no embalse de Belesar (ou dos Peares?) despois dunha dura xornada de exterminación do caranguexo americano invasor, e previo a unha cea-degustación do caranguexo americano invasor con salsiña rica.

3. Natació a l'embassament de Belesar (o el de Os Peares?) després d'una dura jornada d'exterminació del cranc americà invasor, i previ a un sopar-degustació del cranc americà invasor amb suquet bonot.


4. Sendeirismo nunha roita organizada de Viladrau a La Garriga, coas correspondentes paradas para inxerir pan con tomate e butifarras, laranxas e mazás, todo acompañado dunha agradábel conversa primeira (de prima) e unhas maniotas ao día seguinte moi divertidas.

4. Senderisme a una ruta organitzada de Viladrau a La Garriga, amb les corresponents parades per a ingerir pà amb tomàquet i botifarres, taronjas i pomes, tot mantenint una agradable conversa primera (de prima, cosina) i unes agulletes el dia següent molt divertides.


5. Fútbol sala nun campo con tendencia a tinguilo todo de azul, incluídas as inflamacións producidas por unha fractura de radio e outra de deda gorda do pé esquerdo, iso si, en diferentes días.

5. Futbol sala a un camp amb tendència a tenyir-ho tot de color blau, incloses les inflamacions produïdes per una fractura de radi i un altra de dit gros del peu esquerre, això sí, en diferents dies.


6. Correr polo Monte Segade esquivando raíces ou no seu defecto afuciñando, perdéndose polos múltiples camiños, ningún dos cales leva a Roma. Camiñante, non hai camiño, faise camiño ao afuciñar.

6. Còrrer pel Monte Segade, tot esquivant arrels o en el seu defecte ensopegant, perdent-se pels múltiples camins, cap del quals porta a Roma. Caminant, no hi ha camí, es fa camí en ensopegar.


7. Carreiras de chapas, deporte que implica un gran desgaste físico e sobre todo psicolóxico, porque despois de pasar unha mañá construíndo un circuito de elite a base de area de praia, madeiras de barcas, mexilóns e algas, sube a marea e desfai as pistas antes de que poidas rematar a competición.

7. Carreres de xapes, esport que implica un fort desgast físic i sobretot psicològic, perquè després de passar-te tot un matí construïnt un circuit d'elit a base de sorra de platja, fustes de barques, musclos i algues, puja la marea (a Catalunya no n'hi ha, d'això) i desfà les pistes abans que puguis acabar la competició.


8. Si, ese que estades pensando... o mellor de todos.

8. Sí, això que esteu pensant... el millor de tots.


Convidado (ou non) pola Pícara de Allegue, convido aos blogueiros e blogueiras de Cataliza (ou Galizunya).

Convidat (o no) per A Pícara de Allegue, convido als i les blocaires de Cataliza (o Galizunya).

Ningún comentario:

Publicar un comentario