4 de maio de 2009

A resposta imprescindíbel á FAES | La resposta imprescindible a la FAES


Media_httpfarm1static_udhla


Foto: Períodico La Democracia en Flickr

Penso que todas as mentes que realmente estean dispostas a recapacitar 5 minutos deberían ver este magnífico vídeo da entrevista a Francisco Pillado e Manuel Lourenzo n'A Nosa Terra. Aquí vos deixo algún anaco, mais toda a entrevista é para enmarcar.
(...)

Por que decidiron dar esta conferencia de prensa?
Manuel Lourenzo: Se a sociedade civil, se as institucións políticas non son quen de dar unha resposta, que sexamos cando menos as persoas. Isto foi o que nos moveu a Pancho e a min a actuar como cidadáns. É algo que fixemos sempre: cadaquén asóciase con quen ten próximo para defender o seu territorio cando é atacado. E o noso territorio neste caso é a lingua. Precisamente por iso, moléstalles, e teñen como obxectivo a súa desaparición. Eu pido que se as institucións en si non teñen forza para se enfrontar, porque non sexa político ou prudente, que sexamos as persoas as que reclamemos. Non podemos permitir que prosperen sen resposta estas campañas continuas, que buscan a eliminación do noso país.

(...)

A desmobilización, o silencio, ten que ver co feito de pensar que poida ser contraproducente responder a cuestións irracionais coma estas?

M.L.: Iso é peor, ese medo que temos, esa prudencia que non sei se nos é innata ou nos foi dada polo machacar continuo sobre as nosas conciencias. Pensamos sempre que é contraproducente falar. Eu a esta actitude chámolle guerracivilista ou española, así directamente. Xa dende os Austrias e Isabel a Católica até Francisco Franco Bahamonde, a actitude sempre foi a mesma cara a nós. Somos a parte que sempre perdeu a guerra, e non esta última, a invasión franquista, senón todas as anteriores.

(...)

Crec que totes les ments que realment estiguin disposades a recapacitar 5 minuts haurien de mirar aquest magnífic vídeo de l'entrevista a Francisco Pillado i Manuel Lourenzo a A Nosa Terra. Aquí us en deixo algun tros, però tota l'entrevista és per emmarcar.
(...)

Per que han decidit donar aquesta conferència de premsa?
Manuel Lourenzo: Si la societat civil, si les institucions polítiques no són capaces de donar una resposta, que siguem al menys les persones. Això ha estat el que ens ha mogut al Pancho i a mi a actuar com a ciutadans. És una cosa que hem fet sempre: cadascú s'associa amb qui té pròxim per defensar el seu territori quan és atacat. I el nostre territori en aquest cas és la llengua. Precisament per això, els molesta, i tenen com a objectiu la seva desaparició. Jo demano que si les institucions per si mateixes no tenen força per enfrontar-s'hi, perquè no sigui polític o no sigui prudent, que siguem les persones qui reclamem. No podem permetre que prosperin sense resposta aquestes campanyes contínues, que buquen l'eliminació del nostre país.

(...)

La desmobilització, el silenci, té a veure amb el fet de pensar pugui ser contraproduent respondre a qüestions irracionals com ara aquestes?

M.L.: Això és el pitjor, aquesta por que tenim, aquesta prudència que no sé si ens és innata o ens ha estat donada pel picar continu sobre les nostres conciències. Pensem que sempre és contraproduent parlar. A aquesta actitud jo li dic guerravivilista o espanyola, així directament. Ja des dels Àustries i Isabel la Catòlica fins a Francisco Franco Bahamonde, l'actitud sempre ha estat la mateixa cap a nosaltres. Som la part que sempre ha perdut la guerra, i no aquesta última, la invasió franquista, sino totes les anteriors.

(...)

Ningún comentario:

Publicar un comentario